با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 استاد دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد علوم سیاسی - دانشگاه باقر العلوم طلبه سطح سه

چکیده

خوانش ابتدایی آیۀ شانزدهم سورۀ إسراء، خواننده را با سه چالش­ مواجه می­سازد. اولین چالش، تقدم ارادۀ هلاکت از سوی خداوند (أردنا)، پیش از عمل فسق اهل قریه (ففسقوا) است؛ از این چالش در ادبیات کهن تفسیری به «تقدم جزاء بر عمل» و در ادبیات امروزی نیز به «قصاص قبل از جنایت» تعبیر می‌شود. مسئلۀ چالش مزبور چرایی ارادۀ هلاکت اهل قریه، پیش از ارتکاب فسق است. چالش دیگر، تعلق امر الهی بر فسق و قبح عقلی آن، طبق ظهور عبارت «ففسقوا» است. چالش سوم جبر و عدم ارادۀ عبد است زیرا به سبب ارادۀ محتوم الهی بر اهلاک، امر تکوینی بر بندگان نیز محقق شده است؛ اعم از اینکه «مأمورٌ به» طاعت باشد یا فسق، آنچه مهم است به دلیل تخلف ناپذیری امر الهی و هلاکت تکوینی بندگان اوست. این جستار که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، با استحصال راه‌حل مفسران، توانسته از ترکیب تفسیر دو عبارت «اراده» و «أمر» با ساختارهای ادبی محتمل عبارات «إذا أردنا أن نهلک قریة» و «أمرنا مترفیها» چهل‌ودو احتمال استخراج کند. از میان این چهل‌ودو احتمال تفسیری، تنها پانزده احتمال، عاری از چالش‌های سه گانۀ مذکور است و می‌تواند موجه به حساب آید اما آنچه قابل مداقه است اینکه گریز از چالش­های پیشین، ناگزیر از ملاحظات ادبی مجاز، حذف و یا تقدم و تأخر شرط و جزا نیست. ارجحیت مجاز بر سایر فنون ادبی، تأویل آیه را تنها بر سه وجه متمرکز می­سازد.
چالش معرفتی، آیه اهلاک، تقدم جزا بر عمل، عقاب بلا بیان، جبر، اراده‌الهی، امرالهی.

کلیدواژه‌ها

 • قرآن مجید
 • ابن منظور، محمد بن مکرم (1414ق). لسان العرب. محقق: جمال‌الدین میردامادی. بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع- دار صادر.
 • ابن‏ابی‏حاتم، عبدالرحمن بن محمد (1419ق). تفسیر القرآن العظیم. ریاض: مکتبة نزار مصطفی الباز.
 • ابن‏عجیبه، احمد (1419ق). البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید. محقق: حسن عباس زکی. قاهر: بی‌نا.
 • ابن­فارس، ابوالحسین أحمد (1399ق). معجم مقاییس اللغة. تحقیق: عبد السلام محمد هارون. بی­جا: دارالفکر.
 • ابن‏ملقن، عمر بن علی (1408ق). تفسیر غریب القرآن. بیروت: عالم الکتب.
 • ابوحیان، محمد بن یوسف (1420ق). البحر المحیط فی التفسیر. بیروت: دار الفکر.
 • بحرانی، هاشم بن سلیمان (1415ق). البرهان فی تفسیر القرآن. قم: موسسة البعثة.
 • بیضاوی، عبدالله بن عمر (1418ق). أنوار التنزیل و أسرار التأویل. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
 • جهامی، جیرار (1998م). موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب. بیروت: مکتبة لبنان ناشرون.
 • جوهری، اسماعیل بن حماد (1404ق). الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة. محقق: ‌احمد عبدالغفور عطار. بیروت: دار العلم للملایین.
 • حقی برسوی، اسماعیل بن مصطفی (بی‌تا). تفسیر روح البیان. بیروت: دار الفکر.
 • درویش، محی‌الدین (1415ق). اعراب القرآن و بیانه. سوریه: دارالارشاد.
 • راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1412ق). مفردات ألفاظ القرآن‏. محقق: صفوان عدنان‏ داوودی، بیروت - دمشق‏: دار القلم- الدار الشامیة.
 • رشتی، حبیب‎ الله بن محمد علی (بی‌تا). بدائع الافکار. قم: موسسة آل البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث.
 • روحانی، سید صادق (بی‌تا). الجبر و الاختیار. قم: بی‌نا.
 • روزبهان بقلی، روزبهان بن ابی‏نصر (2008م). عرائس البیان فی حقائق القرآن. بیروت: دار الکتب العلمیة.
 • زمخشری، محمود بن عمر (1407ق). الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل. لبنان: دار الکتاب العربی.
 • زید بن‌ علی (1412ق). تفسیر غریب القرآن. بیروت: الدار العالمیة.
 • سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر (1429ق). تحفة الأدیب فی نحاة مغنی اللبیب. اردن: عالم الکتب الحدیث.
 • سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر (1428ق). الأشباه و النظائر فی النحو. بیروت: دار الکتب العلمیة.
 • شریف المرتضی، علی بن حسین (1435ق). أمالی المرتضی. قم: ذوی القربی.
 • شنقیطی، محمدامین (1427ق). أضواء البیان فی إیضاح القرآن بالقرآن. بیروت: دار الکتب العلمیة.
 • شیخ علوان، نعمه‏الله بن محمود (1999م). الفواتح الإلهیة و المفاتح الغیبیة: الموضحة للکلم القرآنیة و الحکم الفرقانیة. قاهره: دار رکابی للنشر.
 • صاحب، اسماعیل بن عباد (1414ق). المحیط فی اللغة. محقق: شیخ محمد آل‌یاسین. بیروت: عالم الکتب.
 • صغیر، محمد حسین (1420ق). مجاز القرآن خصائصه الفنیة و بلاغته العربیة. بیروت: دارالمورخ العربی.
 • طباطبایی، محمدحسین (1414ق). بدایةالحکمة. قم: جامعة مدرسین.
 • ــــــــــــ (1390ق). المیزان فی تفسیر القرآن. بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
 • طبرسی، فضل بن حسن (1412ق). تفسیر جوامع الجامع. قم: حوزه علمیه قم.
 • ــــــــــــ (1372ش). مجمع البیان فی تفسیر القرآن. تهران: ناصر خسرو.
 • طبری، محمد بن جریر (1412ق). جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار المعرفة.
 • طنطاوی، محمد سید (1997م). التفسیر الوسیط للقرآن الکریم. قاهره: نهضة مصر.
 • طیب، سید عبدالحسین (1362ش). کلم الطیب در تقریر عقاید اسلام‏. تهران: کتابفروشی اسلام.
 • عبدالجبار، عماد الدین (1426ق). تنزیه القرآن عن المطاعن. بیروت: دارالنهضة الحدیثة.
 • عکبری، عبدالله بن حسین (1424ق). اعراب القراءات الشواذ. قاهره: المکتبة الأزهریة للتراث.
 • عیاشی، محمد بن مسعود (1380ق). التفسیر. تهران: مکتبة العلمیة الاسلامیة.
 • فاضل موحدی لنکرانی (1430ق). محمد، دراسات فی الأصول. قم: مرکز فقه الائمةالاطهار.
 • فخر رازی، محمد بن عمر (1420ق). التفسیر الکبیر. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
 • فراء، یحیی بن زیاد (1980م). معانی القرآن. قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب.
 • فراهیدی، خلیل بن احمد (1409ق). العین. قم: هجرت.
 • فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی (1415ق). تفسیر الصافی. تهران: مکتبة الصدر.
 • قرطبی، محمد بن احمد (1364ش). الجامع لأحکام القرآن. تهران: ناصر خسرو.
 • قشیری، عبدالکریم بن هوازن (2000م). لطائف الاشارات. قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب.
 • قمی، علی بن ابراهیم (1363ش). تفسیر. قم: دار الکتاب.
 • کرباسی، محمد ابراهیم (بی‌تا). اشارات الاصول. قم: بی‌نا.
 • مرتضی زبیدی، محمد بن محمد (1414ق). تاج العروس من جواهر القاموس. بیروت: دار الفکر.
 • مطهری، مرتضی (1376ش). مجموعه آثار. تهران: صدرا.
 • مظفر، محمد رضا (1375ش). أصول الفقه. قم: اسماعیلیان.
 • مکارم شیرازی، ناصر (1428ق). انوار الأصول. قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب.
 • ناظر الجیش، محمّد بن یوسف (1428ق). شرح التّسهیل المسمّی تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد. محقق: علی محمّد فاخر. قاهره: دار السلام.
 • نبها، خضر محمد (2009م). موسوعة تفاسیر المعتزلة. بیروت: منشورات محمد علی بیضون.
 • نحاس، ابوجعفر (1423ق) القطع والائتناف أو الوقف و الابتداء. تحقیق: احمد فرید المزیدی، بیروت: دارالکتب العلمیة.
 • نظام الأعرج، حسن بن محمد (1416ق). تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان. بیروت: منشورات محمد علی بیضون.