دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، فروردین 1400، صفحه 1-204 
8. کشف جو و فضای نزول در تفسیر، با تکیه بر زبان قرآن

صفحه 120-132

10.30473/quran.2021.8201

داود سلیمانی؛ ناهید السادات موسوی؛ محمد صافحیان


9. روش‌شناسی نقد آرای مفسران در تفسیر تسنیم

صفحه 133-146

10.30473/quran.2021.8202

محمدرضا شاهرودی؛ مهشید موسی پور؛ منصور پهلوان؛ سعید شفیعی


11. بررسی روش فخررازی در لطائف القرآن

صفحه 162-174

10.30473/quran.2021.8204

اصغر هادوی؛ ملیکا سادات سازور؛ زهرا سادات دادصفت؛ الهام روشن قیاس