با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران

2 دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

یکی از آیات قرآن کریم که در طول سده‏ های متمادی، موضوع گفتگوهای درازدامن قرار گرفته، آیه شریفه بقره/104 است که به گفته مفسران، مسلمانان را از به‏ کارگیری تعبیر «راعِنا» بازداشته و ملزم به جایگزینی آن با تعبیر «انْظُرْنا» کرده است. به رغم آنکه عالمان تفسیر در خصوص معنای «راعنا» و دلایل نهی از گفتن آن، بالغ بر هفت نظرگاه تفسیری پیش افکنده ‏اند، هنوز ابعاد و زوایایی از بحث باقی مانده است که می ‏طلبد با اتخاذ رویکردهای جدیدِ مطالعاتی، از نو به بحث گذاشته شود. پژوهش حاضر با هدف جبران این خلأ مطالعاتی در صدد است با عنایت به داده ‏های زبان‏شناختی و بین ‏الادیانی که پیشتر از نظرها دور مانده است، تحلیلی جدید از مخاطبانِ این آیه شریفه و معنای «راعنا» عرضه نماید. در این پژوهش اثبات می‏ شود که اهل کتاب با اثرپذیری از آموزه‏ های عهدینی، رابطه «پیامبر اکرم ـ پیروان» را در قالب رابطه «شبان ـ گوسفندان» صورت‏بندی می‏ کردند. این در حالی است که خداوند متعال در آیه شریفه بقره/104، مؤمنانِ اهل کتاب را به وانهادنِ استعاره‏ عهدینیِ شبانی امر کرده و بدین سان، آنان را نه صرفاً به جایگزینی تعبیر «راعنا» با «انظرنا»، که به تغییر در صورت‏بندی رابطه پیامبر اکرم(ص) با توده‏ های مردم فراخوانده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 • ابن ابی جامع، علی بن حسین (1413ق). الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز. قم: دار القرآن الکریم.
 • ابن ابی حاتم رازی، عبدالرحمان بن محمد (1419ق). تفسیر القرآن العظیم. به کوشش اسعد محمد الطیب. ریاض: مکتبة نزار مصطفی الباز.
 • ابن جزی، محمد بن احمد (1416ق). التسهیل لعلوم التنزیل. بیروت: شرکة دار الأرقم بن أبی الأرقم.
 • ابن عطیه، عبدالحق بن غالب (1422ق). المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز. به کوشش عبدالسلام عبدالشافی محمد. بیروت: دار الکتب العلمیة.
 • ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم (1411ق). تفسیر غریب القرآن. به کوشش ابراهیم محمد رمضان. بیروت: دار و مکتبة الهلال.
 • ابن هائم، احمد بن محمد (1423ق). التبیان فی تفسیر غریب القرآن. بیروت: دار الغرب الإسلامی.
 • ابوحیان اندلسی، محمد بن یوسف (1420ق). البحر المحیط فی التفسیر. به کوشش صدقی محمد جمیل. بیروت: دار الفکر.
 • ابوعبیده، معمر بن مثنی (1381ق). مجاز القرآن. به کوشش محمد فؤاد سزگین. قاهره: مکتبة الخانجی.
 • ابوالفتوح رازی، حسین بن علی (1408ق). روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن. مشهد: بنیاد پژوهش‏های اسلامی آستان قدس رضوی.
 • ابولیث سمرقندی، نصر بن محمد (1416ق). بحر العلوم. بیروت: دار الفکر.
 • بغوی، حسین بن مسعود (1420ق). معالم التنزیل. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
 • بیضاوی، عبدالله بن عمر (1418ق). أنوار التنزیل و أسرار التأویل. به کوشش محمد عبدالرحمان المرعشلی. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
 • پاکتچی، احمد (1380ش). «اهل کتاب»، دائرة المعارف بزرگ اسلامی (جلد 10). به کوشش کاظم موسوی بجنوردی و دیگران. تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی.
 • حویزی، عبدعلی بن جمعه (1415ق). نورالثقلین. به کوشش هاشم رسولی محلاتی. قم: اسماعیلیان.
 • زرکشی، محمد بن عبدالله (1410ق). البرهان فی علوم القرآن. بیروت: دار المعرفة.
 • زمخشری، محمود بن عمر (1407ق). الکشّاف عن حقائق غوامض التنزیل. بیروت: دار الکتاب العربی.
 • سیوطی، عبدالرحمان بن ابی بکر (1421ق). الإتقان فی علوم القرآن. بیروت: دار الکتاب العربی.
 • شیرزاد، محمدحسن (1398ش). کاربرد الگوهای انسان‏شناسی حمل و نقل در تفسیر قرآن کریم. رساله دکتری رشته علوم قرآن و حدیث، به راهنمایی دکتر احمد پاکتچی، دانشگاه امام صادق (ع).
 • صنعانی، عبدالرزاق بن همام (1410ق). تفسیر القرآن. ریاض: مکتبة الرشد.
 • طبرسی، فضل بن حسن (1372ش). مجمع البیان فی تفسیر القرآن. تهران: انتشارات ناصرخسرو.
 • طبری، محمد بن جریر (1412ق). جامع البیان فی تفسیر القرآن. بیروت: دار المعرفة.
 • طوسی، محمد بن حسن (بی‏تا). التبیان فی تفسیر القرآن. به کوشش احمد قصیر عاملی. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
 • عهد جدید (1362ش). تهران: انجمن کتاب مقدس ایران.
 • عهد عتیق (1362ش). تهران: انجمن کتاب مقدس ایران.
 • فخر رازی، محمد بن عمر (1420ق). التفسیر الکبیر. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
 • فراء، یحیی بن زیاد (بی‏تا). معانی القرآن. به کوشش احمد یوسف نجاتی و همکاران. مصر: دار المصریة.
 • فیروزآبادی، محمد بن یعقوب (1426ق). القاموس المحیط. به کوشش محمد نعیم العرقسوسی. دمشق: مؤسسة الرسالة.
 • مقاتل بن سلیمان (1423ق). التفسیر. به کوشش عبدالله محمود شحاتة. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
 • Beeston, A. F. L. et al. (1982). Sabaic Dictionary. Beirut: Librairie du Liban.
 • Biella, J. Copeland (1982). Dictionary of Old South Arabic:
  Sabaean Dialect
  . Cambridge: Scholars Press.
 • Black, J. et al. (2000). A Concise Dictionary of Akkadian. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
 • Brun, S. (1895). Dictionarium Syriaco-Latinum. Beirut: Typographia PP. Soc. Jesu.
 • Costaz, Louis (2002). Dictionnaire Syriaque-Français, Syriac-English Dictionary. Beirut: Dar el-Machreq.
 • Dalman, Gustaf (1901). Aramäisch-Neuhebräisches Wörterbuch zu Targum, Talmud und Midrasch. Frankfurt: Kauffmann.
 • Del Olmo Lete, Gregorio & Sanmartín, Joaquín (2003). A Dictionary of the Ugaritic Language in the Alphabetic Tradition. Leiden: Brill.
 • Dillmann, A. (1865). Lexicon Linguae Aethiopicae. Lipsiae: T. O. Weigel.
 • Donald, James (1872). Chambers's Etymological Dictionary of the English Language. Edinburgh: W. & R. Chambers.
 • Drower, E. S. & Macuch, R. (1963). A Mandaic Dictionary. Oxford: Clarendon Press.
 • Geiger, Abraham (1902). Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen. Leipzig: Verlag von M. W. Kaufmann.
 • Gelb, Ignace, et al. (1998). The Assyrian Dictionary. Chicago: Oriental Institute of Chicago University.
 • Geoffroy, E. (2000). "Ummī", The Encyclopedia of Islam. 2nd edition, vol. 10, Leiden: Brill.
 • Gesenius, William (1939). A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament. Oxford: Clarendon Press.
 • Glare, P. G. W. (1968). Oxford Latin Dictionary. Oxford: Clarendon Press.
 • Gray, Louis (1971). Introduction to Semitic Comparative Linguistics. Amsterdam: Philo Press.
 • Günther, Sebastian (2002). "Illiteracy", Encyclopedia of the Qur'an. vol. 2, Leiden: Brill.
 • Hoftijzer, J. & Jongeling, K. (1995). Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions. Leiden: Brill.
 • Jastrow, Marcus (1903). A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi and the Midrashic Literature. London / New York: Luzac / Putnam.
 • Jeffery, Arthur (1938). The Foreign Vocabulary of the Qur'an. Baroda: Oriental Institute.
 • Klein, E. (1987). A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language. Jerusalem: The University of Haifa.
 • Krahmalkov, Ch. R. (2000). Phoenician-Punic Dictionary. Leuven: Uitgeverij Peeters en Departement Oosterse Studies.
 • Künstlinger, David (1930). "Rāˁinā", Bulletin of the School of Oriental Studies. Vol. 5, No. 4, pp. 877-882.
 • Leslau, Wolf (1938). Lexique Soqotri. Paris: Librairie C. Klincksieck.
 • Leslau, Wolf (1991). Comparative Dictionary of Ge'ez. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
 • Muss-Arnolt, W. (1905). A Concise Dictionary of the Assyrian Language. Berlin: Reuther & Reichard.
 • O'Leary, De Lacy (1923). Comparative Grammar of the Semitic Languages. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & CO., LTD.
 • Orel, Vladimir & Stolbova, Olga (1995). Hamito-Semitic Etymological Dictionary. Leiden: Brill.
 • Payne Smith, Robert (1903). A Compendious Syriac Dictionary. Oxford: Clarendon Press.
 • Rubin, Aaron D. (2010). A Brief Introduction to the Semitic Languages. Piscataway: Gorgias Press.
 • Sharon, Moshe (2004). "People of the Book", Encyclopedia of the Qur'an. vol. 4, Leiden: Brill.
 • Skeat, W. (1888). An Etymological Dictionary of the English Language. London: Oxford University Press.
 • Vajda, G. (1986). "Ahl al-Kitāb", The Encyclopedia of Islam. 2nd edition, vol. 1, Leiden: Brill.
 • Wright, William (1890). Lectures on the Comparative Grammar of the Semitic Languages. Cambridge: Cambridge University Press.