با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس گروه معارف اسلامی دانشگاه خاتم الانبیاء (ص)، تهران، ایران

چکیده

قرآن به عنوان متنی الهی از لایه های معنایی به هم پیوسته تشکیل شده است. این لایه ها در عین یکپارچگی معنایی در چینش واژگان «تفصیل» یافته است؛ که دریافت دقیق این لایه ها، نیازمند به ابزار زبان شناسی است تا ضمن همراه ساختن مخاطب با مسیر معنایی خود، او را تا عمیق ترین لایه ها رهنمون و به یکپارچگی معنایی نزدیک نماید. نماد، نشانه ای امری قدسی و فرود آمده از عوالمی فراتر از انسان است که خود را در بستر واژگان به ظهور می رساند تا بتواند میان انسان و این معانی ماورایی، پیوند معنا و فهم برقرار سازد.

در این پژوهش تلاش شده است به کمک نماد، میان آیات صفات خبریه خداوند و مفهوم عمیق آن ها با مخاطبان و مفسران پیوند عمیق ایجاد شود تا از تشتت آراء آن ها و نسبت شخص وارگی به خداوند در ذیل این آیات جلوگیری به عمل آید. نتیجه اینکه قرآن کریم به عنوان کتابی که از عالم ملکوت و جانِ نفس نزول پیدا کرده، در قالب الفاظ بشری و به تناسب افکار او در ظرف بشری مظروف گردید. مبتنی بر این مقوله، بعضی از آیات که ذیل صفات خبریه خداوند «وجه – عین – ید – استواء بر عرش – نفس – فوق – سمع – بصر)، نازل گردید؛ چون از همین ترکیب بهره مند است، مفسران و فلاسفه را در ذیل خود، به آراء متفاوت تفسیری گرایش داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 • قرآن کریم
 • آلوسی، محمود. (1415ق). روح المعانی. بیروت: دارالکتب العلمیه.
 • انوشه، حسن. (1376ش). فرهنگ نامه ادبی فارسی. تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
 • ابن عطیه اندلسی. (1422ق). المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز. تحقیق: عبدالسلام عبدالشافی محمد، بیروت: دارالکتب العلمیه.
 • ابن تیمیه، احمدبن عبدالحلیم. (1995م). مجموع الفتاوی. تحقیق عبدالرحمن بن محمدبن قاسم. مدینة المنوّره: نشرملک فهد.
 • بیضاوی، عبدالله. (1418ق). أنوارالتنزیل. بیروت: دارإحیاء التراث العربی.
 • باربور، ایان. (1374ش). علم و دین. ترجمه بهاءالدین خرمشاهی. تهران: نشردانشگاهی.
 • پورنامداریان، تقی. (1375ش). رمز و داستان های رمزی در ادب فارسی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 • خرمشاهی، بهاء الدین. (1361ش). پوزیتیویسم منطقی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 • روزبهان بقلی، روزبهان بن ابی نصر. (2008م). عرائس البیان فی حقائق القرآن. بیروت: دارالکتب العلمیة.
 • راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (1412ق). المفردات فی غریب القرآن. تحقیق صفوان عدنان داوودی. دمشق: دارالعلم الدار الشامیّه.
 • زمخشری، محمود. (1407ق). الکشاف. بیروت: دارالکتاب العربی.
 • سید علوی المالکی الحسنی، سید محمد. (1419ق). منهج السلف فی فهم النصوص بین النظریة و التطبیق. بی جا.
 • شهرستانی، عبدالکریم. (1386ق). الملل و النحل. تصحیح احمد فهمی محمد. بی جا.
 • شبر، عبدالله. (1410ق). تفسیر القرآن الکریم. بی جا: مؤسسه دارالهجرة.
 • شیروانی، علی. (1391ش). مباحثی در کلام جدید. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • طباطبایی، محمدحسین. (1390ق). المیزان. بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.
 • ______. (1370ش). قرآن در اسلام. تهران: دارالکتب الاسلامیة.
 • طبرسی، فضل بن حسن. (1372ش). مجمع البیان. تهران: ناصرخسرو.
 • طبری، محمدبن جریر. (1412ق). تفسیر الطبری. بیروت: دارالمعرفة.
 • فخر رازی، محمد بن عمر. (1420ق). مفاتیح الغیب. لبنان: دارإحیاء التراث العربی.
 • قائمی نیا، علیرضا. (1388ش). نقش استعاره های مفهومی در تفکر دینی. قبسات، 88 (54)، صص 160- 184.
 • قوسی، مفرح. (1423ق). الموقف المعاصر من المنهج السلفی. الریاض: دارالفضیلة.
 • قرطبی، محمد. (1364ش). الجامع لأحکام القرآن. تهران: ناصرخسرو.
 • مطیع، مهدی. (1391ش). معنای زیبایی در قرآن. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 • مقاتل بن سلیمان. (1423ق). تفسیر مقاتل. بیروت: دارإحیاء التراث العربی.
 • مکارم شیرازی، ناصر و همکاران. (1371ش). تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیة.
 • مشیری، مهشید. (1369ش). نخستین فرهنگ الفبایی قیاسی زبان فارسی. تهران: سروش.
 • هیک، جان. (1376ش). فلسفه دین. ترجمه بهزاد ساکی. تهران: انتشارات الهدی.
 • Alston, William P.(1998).” Religious Language” Routledge Encyclopedia of Philosophy, Craig, Edward (ed). London and New York: Routledge.
 • Tillich, Paul. (1958). Dynamics of Fait. London: Harper and Row.
 • Randall, J. H. (1958). The Role of Knowledge in Western Religion. London: Beacon Press.