با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانش آموخته زبان و ادبیات عربی

3 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور

چکیده

محور «هم‏نشینی» یا فرایند «باهم‏آیی» واژگان، از نشانه‏های زبان‏شناختی است که نقش سازنده‏ای در شکل‏دهی نظام واژگان ایفا می‏کند. مادّه‎ی «نزل» که یکی از پربسامدترین واژگان قرآنی است، نزدیک به چهارصد بار در قرآن به کار رفته. در بیان تفاوت معنایی دو واژه «إنزال» و «تنزیل» دیدگاه‏های متفاوتی در میان مفسران ارائه شده، برخی تفاوت معنایی آنها را در «نزول دفعی و تدریجی» و برخی در «تعدد نزول» قرآن دانسته‏اند؛ولی با توجه به هم‏نشین‏های این واژه‏ها، مشخص می‎َشود که چنین نظراتی هماهنگ با بافت آیات نیست،و از دیرباز زبان‏شناسان بر چنین دیدگاه‏هایی به دلیل عدم تناسب و هماهنگی آن با سیاق آیات، ایراد گرفتند؛ زیرا در بررسی معانی الفاظ قرآن، غافل از زمینه و بافت درونی و بیرونی آیات، ممکن است ره‏پویان معارف قرآنی را به بیراهه بکشاند. بنابراین در نوشتار حاضر، که به شیوه تحلیلی-توصیفی انجام یافته، به تفاوت معنایی این دو واژه از زاویه‏ی معناشناسی «محور هم‏نشینی» پرداخته شده و دستآورد حاصل نشان می‎دهد، واژه «إنزال» با واژگان و مفاهیمی هم‏نشین شده، که بر «نزول عام» و حالاتی عمومی، بدون اختصاص به فرد یا مجموعه‏ای خاص دلالت دارد؛ ولی واژه «تنزیل» در بافت آیاتی قرار گرفته که بر «نزولی خاص» برای فرد یا مجموعه‏ی ویژه‏ و یا بر حالات معینی دلالت دارد و تاکید، مبالغه و گستره معنایی بیشتری نسبت به واژه إنزال افاده می‏کند و هم‏چنین کلمه تنزیل با مفاهیم خاصی از جمله، فرود آمدن باران رحمت «غیث»، «تقدیر و اندازه‏گیری امور»، «اختصاص قرآن به پیامبر» و «اختصاص نشانه‏های آفاق و انفس به خداوند»، هم‏نشین شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 • قرآن کریم (1393) ترجمه، مصطفی خرمدل، تهران: نشر احسان.
 • نهج البلاغه، امام علی، (1389)، ترجمه محمد دشتی، تهران، انتشارات مبین اندیشه.
 • آلوسی (1990)، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دار الکتب العلمیة.
 • ابن ابی شیبه، محمد بن عبدالله. (بی‌تا)، المصنف، بیروت: دارالفکر.
 • ابن عاشور، محمد الطاهر (1997). التحریر والتنویر، تونس: دار سحنون للنشر والتوزیع.
 • ابن فارس، احمد (1420). معجم مقاییس‌اللغة، تح: ابراهیم شمس الدین، بیروت: دار الکتب العلمیه.
 • ابن منظور، محمد بن مکرم (1408). لسان العرب، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی.
 • ابن هشام، عبدالله جمال الدین (2001). مُغنی اللَّبیب عن کتب الأعاریب، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 • ابو حیان الأندلسی، محمد بن یوسف (2001). تفسیر البحر المحیط، بیروت: دار الکتب العلمیة.
 • احمدی، بابک، (1388)، از نشانه‌های تصویری تا متن، چاپ هشتم، تهران: نشر مرکز.
 • اختیار، منصور (1348). معناشناسی، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
 • استرابادی، رضی الدین (بی‌تا). شرح شافیة ابن الحاجب، تح: محمد نور الحسن؛ محمد یحیی عبد الحمید، بیروت: دار الکتب العلمیة.
 • الغرناطی، أحمد بن إبراهیم (بی‌تا). ملاک التأویل القاطع بذوی الإلحاد والتعطیل فی توجیه المتشابه اللفظ من آی التنزیل، بیروت: دار النشر.
 • جاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر (1947). البیان والتبیین، تحقیق: حسن السندوبی، ط،3، القاهرة: مطبعة الاستقامة.
 • جوهری، اسماعیل بن حماد (1407)، الصحاح فی اللغه، تح: عبدالغفور عطار، بیروت: دارالعلم.
 • خرم دل، مصطفی (1393)، تفسیر نور، چاپ دهم، تهران: نشر احسان.
 • الخطیب، عبد الکریم (بی تا). التفسیر القرآنی للقرآن، القاهرة: دار الفکر العربی.
 • دامغانی، حسین بن محمد، (1983)، الوجوه و النظائر فی القرآن الکریم. تح، عبدالعزیز سید الاهل، ط،4، بیروت: دارالعلم للملایین.
 • راغب الأصفهانی، حسین بن محمد (1412). المفردات فی غریب القرآن، تح، صفوان عدنان داودی، بیروت: دار العلم.
 • رافعی، مصطفی صادق (2005). اعجاز القرآن و البلاغة النبویة، ط 8، بیروت: دار الکتب العلمیة.
 • رامیار، محمود، (1362 ش). تاریخ قرآن، چ دوم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 • رشید رضا، محمد (1990)، تفسیر المنار، القاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب.
 • روحانی، محمود (1414) المعجم الإحصائی لألفاظ القرآن، چاپ دوم، مشهد: انتشارات قدس رضوی.
 • زحیلی، وهبه مصطفی (1418)، التفسیر المنیر، بیروت: دار الفکر المعاصر
 • زمخشری، محمود بن عمر (1407 ق) الکشاف، بیروت: دار الکتاب العربی.
 • ساسانی، فرهاد و پرویز آزادی (1391). «تحلیل مؤلفه‌های معنایی حق در قرآن کریم با بهره‌گیری از شیوه‌های هم‌نشینی و جانشینی»، مجله پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی، د 3، ش 1 (پیاپی 9)، صص 75-97.
 • سامرائی، فاضل صالح (2006)، بلاغة الکلمة فی التعبیر القرآنی، ط 2، القاهرة: نشر العاتک.
 • سوسور، فردینان (1380) مبانی ساختگرایی در زبان‌شناسی، ترجمه: کورش صفوی، تهران: حوزه هنری.
 • سید قطب، (بی‌تا). فی ظلال القرآن، قاهره: دارالشروق.
 • شریفی، شهلا و نامور فرگی، مجتبی (1391). «تقسیم‌بندی جدید انواع باهم‌آیی واژگانی با در نظر گرفتن ویژگی‌های فرامتنی در شکل‌گیری انواع باهم‌آیی»، مجله زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان، ش 3، پیاپی، صص 113-141.
 • طباطبایی، محمد حسین (1393)، تفسیر المیزان، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات.
 • طبرانی، سلیمان بن احمد (بی‌تا)، المعجم الکبیر. بیروت: دارالفکر.
 • طبرسی، فضل بن حسن (1995). مجمع البیان فی تفسیر القران، تح: السید محسن الامین العاملی، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات.
 • طوسی، محمد بن الحسن (بی تا) التبیان فی تفسیر القرآن، تح: أحمد العاملی، بیروت: دار إحیاء التراث.
 • فخر الدین رازی، محمد بن عمر (2000). التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، بیروت: دارالکتب العلمیه.
 • فیض کاشانی، محسن (1418). تفسیر الصافی. تحقیق: الشیخ حسین الأعلمی، تهران: مکتبه الصدر، چاپ دوم.
 • القمی، ابو الحسن علی بن ابراهیم، بی‌تا، تفسیر القمی، تح: السید طیب الموسوی الجزائری، قم: مکتبة الهدی
 • کمال، احمد عادل (1367 ش)، علوم القرآن، چاپ اول، تهران: نشر احسان.
 • مجلسی، محمدباقر، (۱۹۹۸) بحار الانوار الجامعة لدُرر أخبار الأئمة الأطهار، بیروت: دار الفکر.
 • محمد، أبو موسی، (بی‌تا) خصائص التراکیب ، القاهره: مکتبة وهبة السابعة.
 • معرفت، محمد هادی (1412 ق) التمهید فی علوم القرآن، قم: جامعه مدرسین.