دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-112