نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
رفع تعارض از آیات ناظر بر صلح و جنگ

دوره 6، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 53-66

محیا پوریزدانپناه کرمانی؛ زهره اخوان مقدم