دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، فروردین 1395، صفحه 1-180 
3. بررسی تطبیقی رابطه مشیت و اراده الهی در تفسیر کبیر و المیزان

صفحه 25-48

10.30473/quran.2016.3055

محمدتقی رفعت‌نژاد؛ رحمت‌الله عبدالله‌زاده؛ عباس حاجیها؛ جواد پاک


6. تحلیل کارکردهای سیاق در التفسیر الحدیث

صفحه 95-112

10.30473/quran.2016.3058

رسول محمدجعفری؛ حسن اصغرپور؛ مرتضی اوحدی