نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 4
جایگاه قرآن در بازتولید مفهوم سعادت ازدیدگاه غزالی

دوره 9، شماره 1، مهر 1399، صفحه 135-151

10.30473/quran.2021.53370.2773

سمیه مسعودی نیا؛ محسن قاسم پور؛ حمیدرضا فهیمی تبار؛ حسن احمدی زاده


آراء معتزله در مطالعه تطبیقی بین گرایش تفسیری طوسی و طبرسی

دوره 5، شماره 2، فروردین 1396، صفحه 11-34

10.30473/quran.2017.3839

محسن قاسم‌پور راوندی؛ سمیه مسعودی‌نیا


رهیافت روش شناسانه شهید صدر در موضوع نظریه قرآنی

دوره 2، شماره 1، مهر 1392، صفحه 27-44

محسن قاسم پور؛ مریم نظربیگی