نویسنده = علیرضا دل افکار
تعداد مقالات: 2
اصل ناهمسازگاری در تفکر فازی و کاربست آن در زبان قرآن

دوره 10، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 135-154

QURAN-2108-3001(R1)

حسن باقریان؛ علیرضا دل افکار؛ سیدعلی علم الهدی؛ زهرا خیراللهی


تحلیل انتقادی مبانی تفسیری سلفیه

دوره 7، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 95-116

10.30473/quran.2019.5996

عبدالهادی فقهی زاده؛ علیرضا دل افکار؛ رقیه علی زاده