تعداد مقالات: 139
1. شناسنامه علمی شماره 1

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391


2. شناسنامه علمی شماره 2

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-2


3. شناسنامه علمی شماره 5

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-2


4. شناسنامه علمی شماره 4

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-4


5. شناسنامه علمی شماره 3

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-2


6. شناسنامه علمی شماره 6

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-2


7. شناسنامه علمی شماره 7

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-2


8. شناسنامه علمی شماره 8

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-2


9. شناسنامه علمی شماره 11

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-2


10. شناسنامه علمی شماره 12

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-2


11. شناسنامه علمی شماره 9

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-2


12. شناسنامه علمی شماره 10

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-2


13. شناسنامه علمی شماره 14

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-2


14. شناسنامه علمی شماره 15

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-2

10.30473/quran.2019.6416


15. ماهیت «لیلة القدر»، درآمدی بر فهم دوساحتی مفردات قرآنی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 9-22

محمد حسن صانعی پور


16. روابط برون سوره‌ای از دیدگاه علّامه طباطبایی«ره»

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-23

عبدالهادی فقهی زاده؛ محمدجواد آزادی


17. پیوند مفهوم خلیفة الله در قرآن با امامت از دیدگاه متکلمان فریقین

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-26

فتح الله نجارزادگان؛ سلمان بابائی گواری


18. تجلی خدای گفتگو در کاربرد قرآنی «قُل»

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 9-23

احد فرامرز قراملکی


19. بررسی آراء تفسیری معنای «غیر بعید» درآیه 31 سوره ق

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-20

محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ زهرا محققیان؛ ابوالفضل نصری


20. بررسی تطبیقی مبانی تفسیری شیخ طوسی و فخر رازی و تاثیر آن در موضوع نسخ

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-22

محسن قاسم پور؛ فاطمه حاجی اکبری


21. عوامل مؤثر بر تکوین نگرش ایمانی در قرآن کریم با رویکرد روان‌شناسی اجتماعی

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-24

مهدی ایزدی؛ سید سجاد طباطبائی نژاد؛ سید محمدرضا رضازاده


22. بررسی تطبیقی ترجمه‌های انگلیسی قرآن آربری، شاکر و قرایی از آیات منتخب سوره رعد

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-24

خدیجه عامری؛ زینب‌السادات حسینی


23. بررسی نسبت مکتب ادبی امین الخولی با اندیشه‌های معتزله

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 11-28

سهیلا پیروزفر؛ حسن زرنوشه فراهانی؛ حمید ایماندار


24. آراء معتزله در مطالعه تطبیقی بین گرایش تفسیری طوسی و طبرسی

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 11-34

محسن قاسم‌پور راوندی؛ سمیه مسعودی‌نیا


25. اثرپذیری حکمت‌های نهج‌البلاغه از قرآن کریم در انعکاس انواع استعاره‌های هستی‌شناختی

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 11-28

سیده مطهره حسینی؛ عبدالهادی فقهی زاده