دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-236 
8. جایگاه قرآن در بازتولید مفهوم سعادت ازدیدگاه غزالی

صفحه 135-151

10.30473/quran.2021.53370.2773

سمیه مسعودی نیا؛ محسن قاسم پور؛ حمیدرضا فهیمی تبار؛ حسن احمدی زاده


11. سیر مفهوم ذهن وعلم در ریشه«شاکله»وکارکرد آن در رفتار

صفحه 181-200

10.30473/quran.2021.55642.2854

اعظم السادات حسینی؛ سهیلا پیروزفر؛ سید کاظم طباطبایی پور