دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-228 
2. اصول اخلاق تفسیر قرآن کریم؛ ملاحظات، مقدمات، چالش‌ها و پیشنهادها

صفحه 25-44

10.30473/quran.2019.6418

احد فرامرز قراملکی؛ سید هدایت جلیلی؛ هاجرخاتون قدمی جویباری