دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

چالش های برون متنی کشف گونه ی زبان قرآن در حوزه ی هرمنوتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1401

10.30473/quran.2022.43143.2417

کمال الدین صالحیان راد؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ محمد هادی امین ناجی؛ محمود کریمی؛ ناصر محمدی


بررسی جایگاه زبان‌شناختی بافت در سوره مبارکه کهف از دیدگاه جرجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

10.30473/quran.2022.58707.2941

بهرعلی رضایی؛ عباس اقبالی؛ روح‌الله صیادی‌نژاد