با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران

ا

 • احمدی آشتیانی، فرهاد جایگاه‌ زمانی نفخ صور در قرآن؛ کاوشی جهت دستیابی به تصویر قرآنی از مقاطع آینده [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 75-90]

 • اخوان طبسی، محمد حسین صورت‌بندی مفهوم عدالت در قرآن کریم بر مبنای معناشناسی واژه «قسط» [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 107-128]

 • اقبالی، عباس نقش آوا در تصویرسازی (مطالعه موردپژوهانه: سوره نازعات) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 191-208]

ب

 • بازوبندی، حسین ملاحظاتی در باب زبان قرآن: تحلیلی نقشگرا، تبیینی شناختی-رده‌شناختی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 167-190]

پ

 • پارسا، فروغ مطالعه تطبیقی برخی وجوه زیبایی‌شناسی سوره مریم از دیدگاه زمخشری و سید قطب [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 151-166]

 • پاکتچی، احمد چندمعنایی ماده «ن‏ذر» در قرآن کریم؛ تحلیلی زبان‏شناختی بر همگرایی ریشه ‏ای میان «نذر» و «انذار» [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 91-106]

 • پروین، جلیل تحلیل تطبیقی طوفان نوح در تورات و قرآن [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 59-74]

ح

 • حاجی اسماعیلی، محمدرضا بازشناسی مفهوم «إذن» در معجزات انبیاء در قرآن با تأکید بر معجزات حضرت عیسی علیه‌السلام [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 11-28]

 • حیدری مزرعه آخوند، محمدعلی پژوهشی در معنای حق مالی عبارت «وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ» [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 61-76]

 • حسن زاده، حمید گونه‌شناسی تفسیر قرآن کریم بر پایه ادعیه مأثوره [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 129-146]

خ

د

 • داوری، روح الله صورت‌بندی مفهوم عدالت در قرآن کریم بر مبنای معناشناسی واژه «قسط» [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 107-128]

 • دل افکار، علیرضا تحلیل انتقادی مبانی تفسیری سلفیه [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 95-116]

ذ

ز

 • زرکار، زهره زیبایی‌شناسی آیات مشابه در قرآن کریم [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 135-150]

س

 • سلطانی رنانی، محمد بررسی و تحلیل سخنان مفسران در اعتبارسنجی قول و فعل «محکیّ» در قرآن کریم [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 43-58]

ش

 • شاهرودی، محمدرضا گونه‌شناسی تفسیر قرآن کریم بر پایه ادعیه مأثوره [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 129-146]

 • شجاعی، فریبا تحلیل تطبیقی طوفان نوح در تورات و قرآن [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 59-74]

 • شیرزاد، محمدحسن چندمعنایی ماده «ن‏ذر» در قرآن کریم؛ تحلیلی زبان‏شناختی بر همگرایی ریشه ‏ای میان «نذر» و «انذار» [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 91-106]

 • شیرزاد، محمدحسین چندمعنایی ماده «ن‏ذر» در قرآن کریم؛ تحلیلی زبان‏شناختی بر همگرایی ریشه ‏ای میان «نذر» و «انذار» [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 91-106]

 • شفیع پور، سجاد گفتمان‌کاوی انتقادی سوره شمس بر اساس الگوی فرکلاف [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 29-42]

 • شناسوند، پروین صورت‌بندی مفهوم «محبت» در سنت تفسیر عرفانی با تأکید بر دیدگاه فیض کاشانی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 11-30]

 • شهبازی، سامیه پژوهشی در معنای حق مالی عبارت «وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ» [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 61-76]

ص

ض

 • ضمیری، محمدرضا اعجاز تأثیری جلوه‌ای از قدرت نرم قرآن [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 31-44]

ط

 • طالبیان، منصوره نقش آوا در تصویرسازی (مطالعه موردپژوهانه: سوره نازعات) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 191-208]

 • طباطبایی، محمدعلی تحلیل کاربردشناختی آیات تصدیق برای پاسخ به مسأله تحریف تورات و انجیل [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 117-134]

ع

 • عقبه، بگم تبارشناسی انگارۀ قرآنی قلب [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 77-94]

 • علی زاده، رقیه تحلیل انتقادی مبانی تفسیری سلفیه [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 95-116]

 • علی عسگری، فایضه بازشناسی مفهوم «إذن» در معجزات انبیاء در قرآن با تأکید بر معجزات حضرت عیسی علیه‌السلام [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 11-28]

غ

 • غروی نائینی، نهله جایگاه‌ زمانی نفخ صور در قرآن؛ کاوشی جهت دستیابی به تصویر قرآنی از مقاطع آینده [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 75-90]

ف

 • فقهی زاده، عبدالهادی تحلیل انتقادی مبانی تفسیری سلفیه [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 95-116]

 • فلاح، ابراهیم گفتمان‌کاوی انتقادی سوره شمس بر اساس الگوی فرکلاف [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 29-42]

ق

 • قاسم پور، محسن صورت‌بندی مفهوم «محبت» در سنت تفسیر عرفانی با تأکید بر دیدگاه فیض کاشانی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 11-30]

ک

 • کرمی، عاطفه مطالعه تطبیقی برخی وجوه زیبایی‌شناسی سوره مریم از دیدگاه زمخشری و سید قطب [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 151-166]

گ

 • گرامی، سیدمحمدهادی بازیابی و بررسی پی‌رفت‌های قصه یونس و ماهی براساس قرآن و روایات اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 45-60]

م

ن

 • ناصحی، محمد واژه‌شناسی خویشاوندی در قرآن [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 209-228]

 • نجفی ایوکی، علی زیبایی‌شناسی آیات مشابه در قرآن کریم [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 135-150]